Obchodní podmínky obchodní společnosti Natural Technologies, s.r.o.

(dále jen jako „společnost“ nebo „prodávající“) se sídlem Minská č. p. 774, 101 00, Praha 10 - Vršovice

IČ: 271 28 946, DIČ: CZ 271 28 946

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98442

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, umístěného na internetové adrese

www.grow4u.cz

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, umístěné na internetové adrese www.grow4u.cz (dále jen jako „webová stránka“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy, dodání zboží, platební podmínky 

 1. Každá objednávka je pro kupujícího závazná. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. Odesláním objednávky vyslovuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 6. Kupující si může zvolit jeden z následujících způsobů dodání zboží:
  1. osobní převzetí v provozovně prodávajícího;
  2. zaslání na adresu kupujícího prostřednictvím České pošty, Zásilkovny, GLS a dalších dopravců podle výběru kupujícího;
  3. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  4. v hotovosti v provozovně prodávajícího v případě osobního odběru;
  5. na dobírku;
  6. bezhotovostně prostřednictvím platební brány při nákupu online;
  7. bezhotovostně platební kartou VISA či MasterCard na provozovně;
  8. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 341010100/5500 vedený u Raiffeisenbank pro platbu v CZK  ze zahraničí v EUR, přičemž zboží bude prodávajícím odesláno poté, co bude na tento bankovní účet připsána platba kupujícího ve výši kupní ceny. Pokyny k platbě jsou součástí Vaší objednávky (IBAN, BIC). Pro identifikaci platby uvádějte číslo objednávky jako variabilní symbol;
 1.  

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující je povinen vrátit zboží neponičené, v původním obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

4. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal;
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 3. Ustanovení uvedená v čl. 4.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Prodávající neodpovídá na vady zboží, vzniklé v důsledku neodborné instalace, úprav či oprav nebo používání zboží v rozporu s přiloženým návodem. Rovněž neodpovídá za poškození zboží dopravcem.

 

5. Smluvní pokuta, ostatní ujednání

 1. V případě, že si kupující nevyzvedne jím objednané zboží, zaslané na dobírku, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, která zahrnuje náhradu nákladů prodávajícího s přepravou zboží, manipulaci, balné a další náklady vzniklé s vyřízením objednávky.
 2. Všechny informační i ilustrační obrázky na webových stránkách a odkazech www.grow4u.cz jsou majetkem společnosti Natural Technologies, s.r.o. a bez souhlasu této společnosti je zakázáno jejich další využití a šíření.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající uplatňuje veškeré nesplacené a nevyřízené pohledávky prostřednictvím společnosti, zabývající se vymáháním pohledávek.

 

6. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webových stránek obchodu) uvádět správně a pravdivě.
 5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

7. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající není odpovědný za následky způsobené nesprávným použitím zboží, prodávaného v tomto internetovém obchodu. Informace a zboží zde poskytované slouží výhradně k osobní potřebě.
 2. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že je starší 18 let a objednané zboží si objednal výhradně jen k výše uvedeným účelům, a to výhradně pro svoji osobu. Prodávající není odpovědný za porušování zákonů kupujícími, a k porušování zákonů nikoho nepodněcuje. Pokud má prodávající podezření, že si kupující objednal zboží pro jiné účely, než je uvedeno v účelech prodeje, nebo v rozporu s č. 7.1, a mohlo by dojít k porušení právních předpisů, vyhrazuje si internetový obchod www.grow4u.cz právo odstoupení od smlouvy, a to do bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto dozví.

 

8. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 2. Platformu pro řešení sporů nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2021